• 100% CO-neutraal FSC® papier

  • Drukken zonder bomen kappen

  • 100% eigen productie

  • Scherp geprijsd

  • Gratis blanco geleverd

Algemene voorwaarden (bedrijven)

Groenprint is een handelsnaam van Stills BV welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Rotterdam onder nummer 24469698. Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Stills BV gevestigd in Rotterdam.

ARTIKEL 1: DEFINITIES
Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Stills BV. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VOOR- WAARDEN VAN DE KLANT
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stills BV en op alle overeenkomsten tussen de klant en Stills BV. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten. Let op! Aangezien drukwerk een “maat product” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten.

ARTIKEL 3: AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST
De overeenkomt tussen de klant en Stills BV komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft naar aanleiding van een aanbod van Stills BV, maar pas doordat Stills BV de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”). Aanbiedingen van Stills BV zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

ARTIKEL 4: ANNULERING
Wil de klant de met Stills BV gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Stills BV een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Stills BV schriftelijk is bevestigd. De klant kan niet meer annuleren nadat Stills BV aan de klant de statusvermelding “in productie” heeft gestuurd. Na annulering brengt Stills BV bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen.

ARTIKEL 5: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR
5.1
De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten beoordelen. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens 8.1.

5.2
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Stills BV de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Stills BV. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website www.groenprint.nl. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft Stills BV niet te aanvaarden. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. Stills BV heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

5.3
Stills BV voert een controle uit nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“bestandscontrole”). Stills BV zal nagaan of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor het drukproces en controleert de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Stills BV beoordeelt in het kader van de “bestandscontrole” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d.

5.4
De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.

Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “bestandscontrole”: met het bestand zoals door Stills BV ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De klant kan die voorwaarden downloaden en ze worden de klant op verzoek kosteloos toegestuurd door Stills BV.

ARTIKEL 6: PRIJS, BETALING
6.1
Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland of België is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2
Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan Stills BV kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering. Is betaling op rekening afgesproken, dan zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Stills BV kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Stills BV (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

6.3
Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Stills BV.

6.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Stills BV heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Stills BV aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag. Echter heeft Stills BV aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.

ARTIKEL 7: LEVERING, RISICO TIJDENS VERVOER
7.1
Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09:00-18:00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van Stills BV. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt.

7.2
De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor Stills BV, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Stills BV alleen indien ze schriftelijk door Stills BV werden aangegaan.

7.3
In de door Stills BV opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in productie is genomen volgens de statusvermelding door Stills BV. De levertijden die Stills BV opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Stills BV bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Stills BV die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.

7.4
Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Stills BV de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Stills BV zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant.

De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Stills BV zich van de goederen ontdoet.

7.5
Door omstandigheden zoals winkelsluiting, niemand thuis, verkeerd adres, sorteerfouten, etc. kan het gebeuren dat je bestelling niet binnen de bedoelde tijd wordt afgeleverd. Stills BV kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Het is aan de klant om bij dergelijke camaliteiten contact op te nemen met de desbetreffende vervoerder.

ARTIKEL 8: WAARTOE DE OVEREENKOMST STILLS BV VERPLICHT, RECLAME
8.1
Stills BV zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdracht- bevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Stills BV staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Stills BV geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Stills BV heeft medegedeeld.

8.2
Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3
De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan Stills BV te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan Stills BV doorgeven. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 5 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal Stills BV met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.4
Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft Stills BV het recht om de klacht af te wijzen en is Stills BV niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5
Als Stills BV de reclame van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Stills BV het betreffende drukwerk aan Stills BV retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Stills BV. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens Stills BV terecht was of niet

8.6
De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.7
Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Stills BV de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her) levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Als herlevering bezwaarlijk is voor Stills BV, kan Stills BV ervoor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.

ARTIKEL 9: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN STILLS BV
9.1
De aansprakelijkheid van Stills BV in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven.

9.2
In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Stills BV.

9.3
Stills BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. De aansprakelijkheid van Stills BV is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4
De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Stills BV, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Stills BV.

9.5
Stills BV is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.3. Stills BV is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.

9.6
De klant zal Stills BV vrijwaren en schadeloosstellen, als Stills BV wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Stills BV, niet voor rekening of risico van Stills BV komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Stills BV blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Stills BV heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Stills BV wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

ARTIKEL 11: INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN
De klant staat er jegens Stills BV voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Stills BV alle schade en nadeel die Stills BV lijdt indien en doordat het door Stills BV geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Stills BV tegen aanspraken van derden op dit punt. Stills BV heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt aan de zijde van Stills BV in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uit voor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Stills BV indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Stills BV.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam die bij uitsluiting bevoegd is.